УСТАВ

УСТАВ на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ (БАР)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл. 1. (1) СДРУЖЕНИЕТО е самостоятелно юридическо лице, което обединява дееспособни физически лица с медицински специалности, свързани с образната диагностика, с използването на йонизиращи радиации в медицината, както и други медицински и немедицински специалисти, чиято професионална дейност или интереси са свързани с радиологията.

(2)Българската асоциация по радиология обединява следните медицински направления, осъществявани от лекари със съответните медицински специалности и субспециалности, определени в наредба на Министерството на здравеопазването: рентгенология, нуклеарна медицина, лъчетерапия, радиобиология и радиационна защита и интервенционална рентгенология.
(3)Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на Учредителното събрание.
(4) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(5) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на същото.
(6) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ (БАР).

(2) Наименованието на сдружението може да се изписва и на латиница: BULGARIAN ASSOCIATION OF RADIOLOGY (BAR).
(3) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация, както и БУЛСТАТ трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението. Седалище и адрес на управление
Чл.3. Седалището и адресът на сдружението е:
град София 1431, Община „Триадица”, ул.”Св. Георги Софийски” №1.
Определяне на дейността
Чл. 4. (1) Сдружението осъществява дейността си в частна полза.
(2) Предметът на дейност на сдружението е:
1. спомага за постигане на съвременна образна диагностика, нуклеарна медицина, лъчелечение, отстоява професионалните права на лицата, работещи в тези сфери;
2. осъществява дейност с цел въвеждане в Република България на международно приетите принципи и норми в областта на образната диагностика, съдейства за запознаването, разпространяването, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението, радиобиологията, радиационната защита и сродните специалности;
3. осъществява дейност и съдейства за развитието на научните изследвания в областта на гореизброените специалности в Република България;
4. обединява всички специалисти, работещи в областта на образната диагностика, нуклеарна медицина, лъчелечение – лекари, биолози, физици, рентгенови лаборанти, медицински сестри и др., и съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване;
5. осъществява дейност с цел обединяване усилията на организациите и институциите за изработване на общи позиции, законодателни инициативи, представяне на общи становища и предприемане на съвместни действия пред компетентните органи и заинтересовани лица в Република България, както и пред европейски и световни партньори в сферата на радиологията;
6. изготвя на становища по проекти за нормативни актове, медицински стандарти, правила за добра лекарска практика и препоръки (гайдлайни), указания, решения и др. относно сферата на дейността му;
7. изготвя и представя пред компетентните институции становища относно проблемите на образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението, радиобиологията, радиационната защита и сродните специалности;
8. извършва представителство, чрез своите членове, в съсловните дела на БЛС, СБМС, UEMS и други организации в съответствие с нормативната уредба и приетите от същите норми и принципи;
9. предприема действия за защита на членовете си при нарушения от страна на различни органи и организации;
10. дава мнения и становища по въпроси, отнасящи се до интересите на членовете;
11. осъществява съвместна дейност с различни органи, институции, физически и/или юридически лица, както и с международни организации с оглед постигане целите на сдружението, вкл. за осигуряване на спонсорство и други условия за партньорство;
12. спомага за изготвяне на стандарти за остойностяване на дейностите в сферата на образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението, радиобиологията, радиационната защита и сродните специалности;
13. спомага за развитието и обучението на кадри в областта на образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението, радиобиологията, радиационната защита и сродните специалности;
14. осъществява международно сътрудничество и партньорство със сродни организации;
15. организира самостоятелно, или в сътрудничество с други организации, конгреси, конференции, симпозиуми и други мероприятия, третиращи проблеми на науката и практиката в образнодиагностичните и радиологичните специалности и субспециалности.
16. участва в проекти, свързани с образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението, радиобиологията, радиационната защита и сродните специалности;
17. издава научното списание “Рентгенология и Радиология”.

Подпомага ефективната дейност на членовете си, като:
а) осигурява информационно своите членове и поддържа добра координационна мрежа;

б) събира и поддържа информационни фондове за действащото в страната и чужбина законодателство и всякаква друга информация в сферата на дейност на сдружението;
в) изготвя и разпространява научни и информационни материали, поддържа контакти със средствата за масова информация;
г) установява контакти и съдейства за установяването на равноправни и лоялни отношения с държавните органи и обществени организации.

Основни цели на сдружението
Чл. 5.(1) Основни цели на сдружението са:

1. повишаване авторитета на образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението, радиобиологията, радиационната защита и сродните специалности;
2. развитие на висок стандарт на образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението, радиобиологията, радиационната защита и сродните специалности;
3. разработване на програми и проекти за издигане професионалното ниво на членовете си;
4. разпространение на нови методи в областта на образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението, радиобиологията, радиационната защита и сродните специалности;
5. сътрудничество на сдружението и неговите членове със сродни организации в чужбина – за най-бързо пренасяне постиженията на образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението, радиобиологията, радиационната защита и сродните специалности в Република България;
6. развиване на международна дейност и осъществяване на международни контакти с други организации в страната и чужбина;
7. съдейства за поддържане и осъвременяване на квалификацията на лекари с медицински специалности, свързани с образната диагностика и с използването на йонизиращи радиации в медицината;
8. защита интересите на членовете на сдружението и установяване на лоялни отношения между тях;
9. спомага за разработване и актуализиране на стандарти и оценка на качеството в сферата на дейността му.
(2) Сдружението е юридическо лице, което възниква от деня на вписването му.
(3) Сдружението определя свободно средствата за постигане на целите си.

Срок
Чл. 6. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

II. ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения

Чл. 7. Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат български юридически лица и дееспособни български и чуждестранни физически лица, работещи в областта на медицинските специалности, свързани с образната диагностика, с използването на йонизираща радиация в медицината, както и други медицински и немедицински специалисти, чиято професионална дейност или интереси са свързани с радиологията, споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане.
Чл. 8. Членовете на сдружението са:
1.Колективни
2.Индивидуални:
а) редовни;
б) почетни;
в) младши.
Чл. 9. (1) Колективни членове наБългарската асоциация по радиология са:
1. Българското дружество по рентгенология и неговите подразделения:
а) Българското дружество по Интервенционална рентгенология
б) Българското дружество по Кардиоторакална рентгенология
в) Българското дружество по Неврорентгенология
г) Българското дружество по Урорентгенология
2. Българското дружество по Нуклеарна медицина
3. Гилдията на Лъчетерапевтите в България
4. Българското дружество по радиобиология и радиационна защита
(2) Редовен член на сдружението може да бъде физическо лице, български или чуждестранен гражданин.
(3) Почетен член на сдружението може да бъде физическо лице, български или чуждестранен гражданин с особено големи заслуги за развитието на радиологията или с доказан принос към предмета на дейност на сдружението.
(4) Младши член на сдружението може да бъде физическо лице, български или чуждестранен гражданин, в процес на придобиване на специалност по образна диагностика, нуклеарна медицина, лъчетерапия, радиобиология и радиационна защита или студент по медицина, чиито интереси са свързани с развитието на изброените по-горе специалности или граничните с нея медицински специалности, на възраст до 35 години.
Чл.10. (1) Редовните и младшите членове имат право на един глас в Общото събрание, както и право да участват в органите на сдружението.
(2) Почетните членове имат право на съвещателен глас в Общото събрание и не могат да бъдат избирани в органите на сдружението.
(3) Редовните и младшите членове на сдружението заплащат встъпителна вноска и годишен членски внос за участие в сдружението, както и таксите за участие в проявите, организирани от сдружението.
(4) Размерът на членския внос се определя с решение на Общото събрание.
(5) Почетните членове са освободени от встъпителна вноска и годишен членски внос, както и от таксите за участие в научните мероприятия, организирани от сдружението.

Права и задължения на членовете
Чл. 11. Членовете на сдружението, доколкото друго не е регламентирано в този Устав, имат право:

1. да участват в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да избират и да бъдат избирани в неговите органи на управление;
3. да осъществяват контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. да бъдат информирани за дейността на сдружението;
5. да се ползуват от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;
6. да участват във всички мероприятия и изяви на сдружението;
7. да правят предложения във връзка с дейността на сдружението;
8. да получават разпространяваните от сдружението информационни материали;
9. да получават от сдружението подкрепа и защита на своите творчески и професионални права и интереси в рамките на компетентността на сдружението;
10. да поставят пред органите му на управление проблеми, свързани с дейността на сдружението;
11. да поставят на обсъждане въпроси от общ интерес.

Чл. 12. Членовете на сдружението, в съответствие с разпоредбите на този Устав, са длъжни:
1. да спазват Устава на сдружението и да работят за постигане на неговите цели;

2. да работят за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет и престиж;
3. да изпълняват решенията на общото събрание и другите органи на сдружението;
4. да съдействат за постигане целите и задачите на сдружението;
5. да плащат членски внос в размерите и сроковете, определени от общото събрание, както и всички допълнителни парични вноски;
6. да не ползват по какъвто и да е начин сдружението за постигане на цели, противоречащи на устава на сдружението.

Чл. 13. За активна дейност членовете на сдружението се поощряват с морални награди по решение на Управителния съвет (УС) по ред, определен от Общото събрание (ОС) на сдружението.

Чл. 14. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.
Придобиване и прекратяване на членство

Чл. 15. (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителният съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, заедно с декларация, че приемат този устав.
(2) Молбата за членство в сдружението, заедно с декларацията, може да бъде подадена и по електронен път.

(3) Управителният съвет регистрира молбата на кандидата и го уведомява писмено или по електронен път за редовното й постъпване и за регистрационния й номер.
(4) Управителният съвет се произнася по постъпилата молба за членство на следващото си заседание, но не по-късно от три месеца след постъпване й, и уведомява писмено или по електронен път кандидата за решението си.
(5) Членственото правоотношение възниква след решението на Управителния съвет – от момента на постъпване на встъпителната вноска на кандидата.
(6) Отказите за приемане се обжалват от заинтересованото лице пред Общото събрание на сдружението в едномесечен срок от решението на Управителния съвет.
(7) Учредителите на Сдружението стават автоматично негови пълноправни членове.
(8) Председателите на дружествата, колективни членове на Българската асоциация по радиология, участват в заседания на Управителния съвет със съвещателен глас.

Чл. 16. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението, при условие че желаещият да напусне сдружението е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. при отпадане.
(2) Член на сдружението може да бъде изключен при:
1. системно неизпълнение на задълженията си съгласно Устава;
2. незаплащане на членския си внос без уважителна причина – след изтичане на 12 (дванадесет) месеца;
3. уронване доброто име на сдружението;
4. предложение на етичната комисия.
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението в седмодневен срок от съобщаването му, но не по-късно от една година от датата на решението.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО
Чл. 17. Имуществото на сдружението се състои от пари, вещи, недвижими имоти, правото на собственост и други вещни права, права върху интелектуална собственост, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението

Чл. 18. (1) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.
(2) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(3) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 2 се определя от общото събрание на сдружението.
(4) Сдружението, в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
Чл. 19. Сдружението набира средства за своята дейност от:
1. встъпителен и годишен членски внос;
2. допълнителни целеви вноски;
3. дарения, завещания и спонсорство;
4. научна, изследователска, квалификационна дейност;
5. допълнителна стопанска дейност, съгласно Устава на сдружението;
6. други източници.
Стопанска дейност
Чл. 20. (1) Сдружението извършва стопанска дейност, свързана с основния му предмет, а приходите се използват за постигане на определените в Устава цели. Стопанската дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регламентиращи съответния вид стопанска дейност. Сдружението не разпределя печалба.
(2) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.
Чл. 21. Средствата на сдружението се изразходват по предназначение, съгласно бюджета на сдружението.

IV. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на сдружението

Чл. 22. Органите на сдружението са Общо събрание, Управителен съвет, Контролно-ревизионна комисия, Етична комисия.
Състав на Общото събрание
Чл. 23. (1) В Общото събрание участват всички членове на сдружението с право на глас. Със съвещателен глас в работата на Общото събрание могат да участват почетните членове.
(2) Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.
Представителство
Чл. 24. (1) Пълномощник може да бъде само физическо лице.
(2) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(4) Пълномощниците могат да представляват не повече от двама членове на сдружението в Общото събрание.
Компетентност на Общото събрание
Чл. 25. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на сдружението;
2. приема други вътрешни актове;
3. преобразува и прекратява сдружението;
4. разглежда жалби срещу решения на Управителният съвет за приемане и изключване членове на сдружението;
5. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и неговия Председател, Заместник-председатели, Научен секретар и Главен редактор на списание „Рентгенология и радиология”, който е член на Управителния съвет, представител на Северна и представител Южна България;
6. избира и освобождава членовете на Контролно-ревизионната комисия;
7. одобрява годишния финансов отчет;
8. взема решение за откриване и закриване на клонове;
9. взема решение за участие в други организации;
10. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
11. приема бюджета на сдружението;
12. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
13. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
14. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
15. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
16. определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет;
17. обсъжда и взема решения по всички основни въпроси по дейността на сдружението;
18. отменя решения на други органи на сдружението, противоречащи на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
19. утвърждава Етичната комисия.
(2) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(3) Споровете по предходната алинея могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Провеждане на Общо събрание
Чл. 26. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж на две години – редовно Общо събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.
Свикване на Общото събрание
Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако в срок от две седмици от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, публикувана на официалната интернет-страница на сдружението.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
Право на сведение
Чл. 28. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на членовете на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.
Списък на присъстващите
Чл. 29. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
Кворум
Чл. 30. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.
Право на глас
Чл. 31. Всеки редовен член има право на един глас в Общото събрание. Почетните членове имат право на съвещателен глас в Общото събрание.
Конфликт на интереси
Чл. 32. Член на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, негов съпруг/съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземане на решения.
Мнозинство
Чл. 33. (1) Решения на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите, като всеки член има право на един глас.
(2) За изменение на устава, прекратяване на сдружението или неговото преобразуване решенията се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите членове.
(3) Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване, освен при изрично взето решение на Общото събрание за тайно гласуване.
Решения
Чл. 34. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
Протокол
Чл. 35. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
Председател, Заместник-председатели, Научен секретар на Управителния съвет
Председател на Управителния съвет
Чл. 36. (1) Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет, избран от Общото събрание за срок от 4 (четири) години.
(2) Председателят на Управителния съвет има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява заедно и поотделно с Научния секретар и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.
(3) Председателят на Управителния съвет:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори и гражданските договори със служителите и наетите в сдружението лица;
4. представлява сдружението заедно и поотделно с Научния секретар и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
(4) Едно лице не може да бъде избирано за председател на управителния съвет за повече от два последователни мандата.
Заместник-председатели на Управителния съвет
Чл. 37. (1) Заместник-председателите, избрани от Общото събрание за срок от 4 (четири) години, подпомагат Председателя в дейността му.
(2) Едно лице не може да бъде избирано за Заместник-председател за повече от два последователни мандата.
Научен секретар
Чл. 38. (1) Научният секретар се избира от Общото събрание за срок от 4 (четири) години.
(2) Научният секретар:
1. представлява сдружението заедно и поотделно с Председателя и го замества по време на отсъствие;
2. отговаря за научната дейност на сдружението, изготвя програмата за научните и обучителните прояви и мероприятия на сдружението и акредитацията на проявите, съгласува изготвената програма с Председателя на Управителния съвет и с Управителния съвет на сдружението;
3. отговаря за архива и цялостната документация на сдружението и ги поддържа;
4. организира заседанията на Управителния съвет;
5. организира информационното обслужване на членовете на сдружението;
6. ръководи организацията по събирането на членския внос и други.
(3) Едно лице не може да бъде избирано за Научен секретар за повече от два последователни мандата.
Главен редактор на списание „Рентгенология и радиология” и член на Управителния съвет
Чл. 39. (1) Главният редактор на списание „Рентгенология и радиология” и член на Управителния съвет се избира от Общото събрание за срок от 4 (четири) години.
(2) Главният редактор на списание „Рентгенология и радиология” отговаря за издаването на списанието.
Управителен съвет
Чл. 40. (1) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 4 (четири) години с тайно гласуване.
(2) Кандидатите за членове на Управителния съвет депозират кандидатурите си лично в срок съоразно чл 27, алинеи 4 и 5 на настоящия Устав.
(3) Управителният съвет е в състав от 8 (осем) души, които са членове на сдружението.
(4) В състава на Управителния съвет влизат Председател, двама Заместник-председатели, Научен секретар, Главният редактор на списание „Рентгенология и радиология”, който е член на Управителния съвет, предходният председател и представител на Северна и представител Южна България.
Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 41. (1) Управителният съвет следва да изпълнява задълженията си в интерес на сдружението. Лицата, влизащи в състава на Управителния съвет, са длъжни да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат част от състава на съвета.
(2) Управителният съвет приема правила за работата си.
(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
(4) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.
(5) При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от избран с решение на Управителния съвет негов член.
(6) Председателят е длъжен да свика заседание при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
(7) Председателите на дружествата, членове на Българската асоциация по радиология, участват в заседанията на Управителния съвет по покана на Председателя със съвещателен глас.
Чл. 42. Управителният съвет:
1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението, в рамките на определени му от Общото събрание правомощия;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността;
6. определя реда и организира извършване на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
7. определя адреса на сдружението;
8. приема и изключва членове на сдружението;
9. номинира членовете на Етичната комисия;
10. взима решение за назначаване касиера на сдружението;
11. свиква редовни или извънредни общи събрания;
12. приема годишен финансов план и програма за дейността на сдружението;
13. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
14. взаимодейства със сродни сдружения и други организации в страната и чужбина за изпълнение целите на сдружението, като представя свои становища и/или експерти за оптимално решаване на спорни проблеми и казуси в областта на медицината и здравеопазването;
15. осъществява всички други дейности, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.
Кворум и мнозинство
Чл. 43. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите на чл.14, ал.2 и чл.31, т.3 и 6 от ЗЮЛСЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове.
(4) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
(5) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейността на сдружението;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество.
Отговорност на членовете на Управителния съвет
Чл. 44. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.
Възнаграждение на Управителния съвет
Чл. 45. Лицата от състава на Управителния съвет не получават възнаграждение.
Касиер
Чл. 46. Касиерът, назначен от Управителния съвет за изрично определен от същия срок, организира и отговаря за събиране на членския внос, спазване на финансовата дисциплина в сдружението, под ръководството на Научния секретар, и се отчита пред Управителния съвет и неговия Председател.
Контролно-ревизионна комисия
Чл.47. (1) Членовете на Контролно-ревизионната комисия се избират от Общото събрание за срок от 4 (четири) години.
(2) Контролно-ревизионната комисия е в състав от 3 (трима) члена, които са членове на сдружението.
(3) Контролно-ревизионната комисия избира от състава си Председател.
(4) Контролно-ревизионната комисия изпълнява контролни функции по правилното водене на счетоводството на сдружението и неговата документация.
Етична комисия
Състав
Чл. 48. (1) Етичната комисия е експертен орган, подпомагащ дейността на сдружението с мандат 4 (четири) години. Членовете на Комисията се номинират от УС и утвърждават от Общото събрание.
1. Член на Етичната комисия може да бъде всеки член на сдружението.
2. Броят на членовете на Етичната комисията е 3 (трима) души.
3. Етичната комисия избира от състава си председател.
4. За гарантиране на високо професионално равнище в различните насоки на дейност на сдружението, членовете на Комисията могат да привличат експерти съобразно професионалната им ориентация за участие в дейността й, както и при разработване на различни проекти и програми и в организацията на изпълнението им.
(2) Комисията заседава поне веднъж на 3 (три) месеца, като заседанията се свикват от Председателя.
(3) Етичната комисия има следните правомощия:
1. да образува и провежда производства по реда на този Устав;
2. да предлага санкции за налагане при констатирани нарушения;
3. да следи съвместно с УС, ръководи и отговаря за изпълнението на целите и задачите на сдружението.
Производство
Чл. 49. (1) Производство се образува с решение на Комисията при писмено съобщение от държавни органи, юридически или физически лица, включително членове на сдружението, както и авторски публикации в медиите, в които се съдържат достатъчно данни за извършено нарушение на професионалните етични норми от страна на член на сдружението.
(2) Анонимните съобщения не представляват повод за образуване на дисциплинарно производство.
(3) Достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство са налице, когато може да се направи основателно предположение за извършено нарушение.
Чл. 50. (1) След постъпване на съобщение за извършено нарушение Етичната комисия е длъжна да уведоми члена на сдружението, който може да даде обяснение в 7-дневен срок от уведомлението.
(2) След изтичане на срока по ал. 1, Председателят на Етичната комисия възлага на докладчик – член на Комисията, извършването на проверка за наличие на основание за образуване на производство. Проверката следва да се извърши в едномесечен срок.
(3) На докладчика може да бъде направен отвод от Етичната комисия, когато членът на сдружението има основателни съмнения в неговата безпристрастност. Докладчикът е длъжен да се отведе сам, ако са му известни обстоятелства, които могат да поставят под съмнение неговата безпристрастност. В случай на отвод Председателят на Комисията определя нов докладчик.
(4) След приключване на проверката в първото заседание на Комисията докладчикът докладва писмено за резултата. В същото заседание Комисията се произнася с решение. При необходимост Комисията разпорежда извършването на допълнителна проверка в 14-дневен срок. Ново връщане за проверка е недопустимо.
Чл. 51. (1) С решението си Етичната комисия може:
1. да предложи на УС на сдружението да вземе решение за изключване на съответния член от сдружението;
2. да предложи на компетентните органи, имащи правомощия за налагане на наказания и/или санкции, да се наложи наказание и/или санкция на член на сдружението или да го оправдае;
(2) Решението се взема на тайно съвещание с мнозинство на членовете на Комисията и се обявява чрез прочитането му от председателя на Комисията.
(3) Член на Комисията, който не е съгласен с мнението на мнозинството, подписва решението с особено мнение, което се прилага към решението.
Чл. 52. Решението на Комисията се изпраща до структурите, в които полага труд съответният член на сдружението, и/или до НЗОК и/или до комисията по етика на съответната РК на БЛС и/или до УС на сдружението, които притежават правомощия за налагане на наказания и/или санкции.
Чл. 53. (1) Разноските по дисциплинарното производство са за сметка на наказания, а в случаите на оправдаване – за сметка на сдружението.
(2) В случай че дължимите разноски не бъдат внесени от наказания член на сдружението, Комисията прави предложение до УС за изключване на члена на сдружението.
Книги на дружеството
Чл. 54. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика (секретар) и се подвързват в специални книги. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват данните, удостоверяващи съответното физическо лице.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Основания за прекратяване

Чл. 55. Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на Окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.
Ликвидация
Чл. 56. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или определено от него лице – ликвидатор.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при спазване на предвиденото в закона при такива случаи, по решение на Управителния съвет.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.57. Сдружение „Българска асоциация по радиология” е член на Съюза на Българските медицински специалисти (СБМД) с произтичащите от това права и задължения.

Чл.58. Сдружение „Българска асоциация по радиология” е член на ESR (Еuropean Society of Radiology) и на UEMS – Radiology section (Union of the European Medical Specialists) с произтичащите от това права и задължения.
Чл.59. Сдружението има кръгъл печат с надпис „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ”.
Чл.60. Сружението издава научно списание„Рентгенология и Радиология”.
Чл.61. По решение на Общото събрание на сдружението същото може да има и друг печатен или електронен орган.
Чл. 62. Печатният или електронен орган служи за отразяване и популяризиране дейността на Сдружението и клоновете му.
Чл. 63. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 64. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.65. Настоящият устав е приет на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ”, състояло се на 05.12.2011 г. в гр. София, в уверение на което учредителите са положили своя подпис под този Устав, и е актуализиран от Общото събрание на Българската асоциация по радиология на 28.09.2013 г.
гр. София