XIV КОНГРЕС ВАРНА 2011

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ
провеждане на общо събрание
I. Днес, 01.10.2011 г. от 15:20 ч. в к-кс „Златни пясъци” се проведе Общо събрание на Българска асоциация по радиология в зала „Ривиера”, комплекс „Ривиера”, по време на ХІV Конгрес на Българска асоциация по радиология /БАР/, при обявения дневен ред.

проверка на кворума
II. Общото събрание отчете присъствието на 85 /осемдесет и пет/ легитимни членове на Българска асоциация по радиология от регистрирани 108 /сто и осем/ легитимни членове по списък, което възлиза на над 2/3 от общия брой делегати, имащи право да участват в Общото събрание. Общото събрание има кворум.
След като се установи, че Общото събрание има необходимия кворум и може да започне своята дейност, Общото събрание определи, че при гласуване за наличие на мнозинство от 50%+1 са необходими 44 /четиридесет и четири/ гласа, а за наличие на мнозинство от 2/3 са необходими 57 /петдесет и седем/ гласа. След тази констатация Общото събрание започна своята дейност.
ІІІ. Общото събрание пристъпи към гласуване на следните предложения:
1.Предложение за съдебна регистрация на БАР по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Председателят на БАР, доц. д-р Елисавета Вълчева, представи на вниманието на общото събрание преимуществата на съдебната регистрация на БАР по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Проведоха се обсъждания.
Общото събрание пристъпи към гласуване на предложението за съдебна регистрация на БАР по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и същото беше прието единодушно. Общото събрание единодушно взе решение в срок до 30.11.2011г. да се предприемат необходимите правни и организационни действия за целта и ги възложи на ръководството на БАР.
2. Предложение за създаване на Етична комисия към БАР.
На вниманието на общото събрание бяха представени мотивите за създаване на Етична комисия към БАР и нейните бъдещи функции. Проведоха се обсъждания.
Общото събрание пристъпи към гласуване на предложението за съдаване на Етична комисия към БАР и същото беше прието единодушно.
3. Предложение за нива на компетентност по специалности
Общото събрание пристъпи към обсъждане и гласуване на предложението за нива на компетентност по специалностии същото беше прието единодушно.
4. Предложение за индивидуално членство в БАР и определяне на индивидуалния размер на членския внос и сроковете за внасянето му.
Проведоха се обсъждания.
Общото събрание пристъпи към гласуване на предложението. Единодушно беше прието членове на БАР да бъдат физически лица, определени съобразно условията на устава, които ще заплащат членски внос в следните размери и срокове:
Всеки член на БАР заплаща годишен членски внос в следните размери:
А/ За пълен член на БАР: 90 /деветдесет/ лева.
Включва:
– членски внос към БАР
– членски внос към ESR
– членски внос към UEMS
– абонамент за списание “Рентгенология и радиология”
Б/ За асоцирани членове на на БАР: 60 /шестдесет/ лева.
Включва:
– членски внос към БАР
– членски внос към UEMS
– абонамент за списание “Рентгенология и радиология”
Членският внос се заплаща индивидуално, по банков път, по банковата сметка на БАР. Копие от внесената сума се изпраща на е-mail адресите на секретаря на БАР и касиера на БАР с актуален е- mail адрес, пощенски адрес за кореспонденция (вкл. пощенски код) и трите имена изписани на кирилица и латиница, попълнени в съответната таблица. Краен срок – 10 януари на годината за която се плаща.
ІV. Предложение за създаване на Контролно-ревизионна комисия към БАР.
На вниманието на общото събрание бяха представени мотивите за съдаване на контролно-ревизионна комисия към БАР и нейните бъдещи функции. Проведоха се обсъждания.
Общото събрание пристъпи към гласуване на предложението за съдаване на Контролно-ревизионна комисиякъм БАР и същото беше прието единодушно.
Поради изчерпване на дневния ред и поради липса на други предложения за разглеждане от Общото събрание, председателят на Общото събрание обяви същото за приключило и закри сесията.
01.10.2011 г.