XVII КОНГРЕС ПЛОВДИВ 2017

ПРОТОКОЛ

Днес 30.09.2017 г в рамките на XVII конгрес се проведе Общото събрание на Българска Асоциация по Радиология.

При първоначална липса на кворума, съгласно Устава на Асоциацията, началото се отложи с един час.

На събранието присъстваха 64 члена на БАР.

Съгласно предварителното обявление, общото събрание протече при следния дневен ред:

 1. Избор на Комисия по избора
 2. Избор на Председател на Бар
 3. Избор на Заместник председатели
 4. Избор на Научен секретар
 5. Избор на Главен редактор на списание „Рентгенология и радиология”
 6. Избор на Управителен съвет
 7. Избор на Председател за следващия Конгрес
 8. Разни

Проф. Тотев, председател на БАР припомни на аудиторията някои моменти от Устава. Той напомни, че мандатът на Ръководстовото е 4 години и следва да се избере ново ръководство на Асоциацията. Според устава Председателя, зам. Председателите, и Научния секретар не се избират за повече от два мандата. Настоящите са само с един мандат, така че може да бъдат предлагани и да се самопредлагат. На Общо събрание през 2016 г. е взето решение, че всеки член на БАР да представя лично кандидатурата си за съответна позиция предварително или да я подвърждава на общото събрание.  На този заявили кондидатурите си са петима:

 • Проф. Тотев за Председател
 • Проф. Балев за Научен секретар
 • Проф. Хаджиева и доц. Силвия Цветкова за зам. Председатели
 • Доц. Николета Трайкова за касиер секретар

По първа точка: Преди пристъпване към избор и единодушно бе приети предложенията за Комисия по избора, която включва: проф. Кичка Велкова, проф. Начко Тоцев и доц. Е. Вълчева

По втора точка: Проф. Тотев заявява кандидатурата си за Председател на БАР и през следващия мандат. Други предложения и предложения – няма.

Проф. Тотев беше избран за Председател на БАР с пълно мнозинство – 60 гласа.

По трета точка: Постъпи процедурен въпрос от доц. Катерински, който отбеляза, че проф. Хаджиева не прписъства на събранието и предложи да се гласува: Ще се обсъждат ли имената на отсъстващите?. Резултатите са: ДА – 4 бр. и НЕ – 56 бр. По тази причина имената на отсъстващите отпадат от листата.

За зам. председатели има двама заявили участие:

Проф. Хаджиева, която отпада поради отсъствие и Доц. Силвия Цветкова. Постъпиха нови предложения: от доц. Катерински за проф. Веселина Първанова и от доц. Генова за доц. Мария Недевска. След тайно гласуване комисията по избор обяви следните резултати:

За доц. Силвия Цветкова – 15 „ЗА”

За доц. Мария Недевска – 45 „ЗА”

За проф. Веселина Първанова – 47 „ЗА”

И така новите зам. председатели на БАР са проф. Първанова и доц. Недевска

По четвърта точка: Заявлението  на проф. Боян Балев като кандидат за а Научен секретар на БАР  се прие единодушно с 60 гласа. Други предложения нямаше.

По пета точка: Проф. Тотев предложи проф. Васил Хаджидеков да остане главен редактор на списанието „Рентгенология и Радиология”, орган на БАР. Други предложения нямаше. Проф. В. Хаджидеков прие да остане и след гласуване беше избран с мнозинство за главен редактор на списание „Рентгенология и радиология”.

Проф. Хаджидеков информира присъстващите, че списанието се реферира от SCOPUS и призова все повече изпратени за публикация материали да бъдат  на английски език.

По шеста точка: Според Устава на БАР Управителния съвет се състои от 8 души в състав: Председател, двама Заместник председатели, Научен секретар, Главен редактор на списание „Рентгенология и радиология”, предходния Председател и представител на Северна и представетил на Южна България.

По този повод ни предстои избор на представители за Северна и Южна България. Проф. Тотев информира че предварителните заявки  за кандидатури  поради отсъствието на кандидатите, им отпадат. Постъпиха предложения за проф. Тоцев – Северна България и доц. Цветкова – Южна България.  И двете кандидатури се гласуваха с мнозинство – по 60 гласа.

По седма точка: За Председател на следващят конгрес единодушно се прие предложението на доц. Чавдар Бъчваров. Конгреса ще се проведе в град Варна последния уикенд на м. Септември 2019 г.

Проф. Велкова предложи промяна в графика на следващия Конгрес, а именно Общото събрание да се провежда в петък вечер, а не последната вечер, когато повечето от присъстващите на Конгреса пътуват. Предложението се гласува и се прие с мнозинство – 60 „ЗА”.

В точка разни:

 1. Проф. Тотев отбеляза, че изтича мандата на проф. Тоцев и проф. Балев, които са членове на комисии на ESR. По тази причина трябва да изберем техни заместници. За член на комисията Quality assurance проф. В. Хаджидеков предложи доц. Радослав Георгиев, който потвърди лично че приема и беше избран с 60 гласа.

За член на комисията ESR Research постъпиха три предложения: доц. Златарева, доц. Г. Хаджидеков и доц. Цветкова – и тримата потвърдиха лично че приемат След  тайно гласуване  комисията  по избора  обяви получените резултати:

За доц. Златарева – 16 гласа

За доц. Цветкова – 11 гласа и

За доц. Георги Хаджидеков – 27 гласа., така че член на комисията ESR Research е доц. Георги Хаджидеков.

 1. във връзка с постъпило писмо то НЗОК е необходимо да се избере представител на гилдията за консултант в НЗОК. Проф. Тотев предложи

Д-р Илия Тонев от МБАЛ „Сандански”. Предложението се прие с 60 гласа „ЗА”.

 1. Проф. Тотев отбеляза, че д-р Илиева, изпълняваща функциите на касиер и секретар е излязла по майчинство. По тази причина не е готов и финансовия отчет на Асоциацията, който до месец ще бъде изготвен и качен на сайта. Отсъствието на д-р Илиева се налага и избор на нов касиер- секретар на БАР. Единодушно с 60 гласа „ЗА” се прие кандидатурата на доц. Николета Трайкова.
 2. Относно представянето на статии за публикация на английски език проф. Велкова попита може ли БАР да си позволи да наеме преводач, така че да се уеднаквява стила на постъпилите материали. Проф. Тотев отбеляза, че това ще наложи увеличение на членския внос, което на този етап не е удачно. В сайта ще се обсъди въпроса за членския внос с членовете и тогава ще се взема решение.

Други процедурни въпроси: доц. Недевска предложи всеки желаещ да публикува да си плаща сам превода.

Проф. Велкова – да се въведе такса за публикация.

Д-р Гергов помоли да се разпространи мейла на д-р Илия Тонев, за да може да получава предложения отправени към НЗОК.

Проф. Тотев напомни, че членския внос трябва да са събере до 31.Декември за следващата година, тъй като до 15 Януари той трябва да изпрати списъци /табличките/ за членство в ESR.

Поради изчерпване на дневния ред събранито беше закрито.

 

30.09.2017 г.

Председател на БАР: Проф. Милан Тотев

Протоколчик: Невена Бонинска