XV КОНГРЕС СОФИЯ 2013

ПРОТОКОЛ
От Общото събрание на Българската Асоциация по Радиология
Проведено на 28.09.2013г. в рамките на 15 Конгрес на БАР
Хотел „Принцес” София

Днес 28.09.2013 в зала А на хотел „ Принцес” от 16ч. се проведе Общото събрание на БАР в рамките на 15-тия редовен конгрес. На събранието присъстваха 90 рентгенолози, собственоръчно записали се в присъствен списък. Това прави 65,70% от списъчния състав (137 члена) на БАР, и съгласно Устава на БАР събранието е редовно.
Събранието протече при следния Дневен ред приет с единодушно гласуване

1. Отчитане на председателя на БАР за периода от отминалия конгрес
2. Финансов отчет на научния секретар
3. Предложения за промени в Устава на БАР
4. Избор на ново Ръководство съгласно Устава на БАР
5. Избор на място и председател на 16-ия Конгрес на БАР
6. Разни
По предложение на Ръководството на БАР без да бъдат дадени други предложения за протоколчик бе избрана д-р Дора Златарева.
След съответните отчети по трета точка бяха предложени някои промени в членове от Устава на БАР.
На първо място в Устава е заложено, че Управителния съвет на БАР се състои от 7 члена, но са изброени само 5 изборни длъжности, и се предложи такива да стават автоматично предишния председател (паст президент) на БАР и избрания за председател на следващия конгрес както и кандидатурите да бъдат персонални, като се възложи рана новото ръководство разработката на електронно гласуване за в бъдеще. Промените бяха приети.
Прие се и единодушно че датата до която се плаща членският внос за съответната година е до 15 януари на същата, като плащането да става по банков път
По т.4 първо се избра единодушно Комисия по провеждане на избори в състав проф. Кичка Велкова, проф. Николай Наумов, доц. Марина Гарчева.
От гласували 90 присъстващи с 46 гласа за председател на БАР бе избран доц. Тотев.
За заместник председатели бяха избарни проф. И. Костадинова и доц. Г. Кирова.
За научен секретар на БАР бе избран доц. Б. Балев.
За главен редактор на списание „ Рентгенология и радиология бе преизбран проф. В. Хаджидеков.
Въпреки, че не се изисква от Устава по предложение на доц. Тотев Общото събрание гласува и единодушно избра за касиер на БАР д-р Е. Илиева.
За представител на Северна България бе избрана д-р Ц. Петкова, а за Южна – д-р К. Дюлгерова.
За място на следващия конгрес бе избран Пловдив а за председател на конгреса бе избрана доц. Н. Трайкова.
След избора на ново Ръководство се проведе гласуване за освобождаване на стария УС от отговорност което бе прието единодушно.
В т. Разни не бяха предложени никакви теми за разискване след което събранието на БАР бе закрито.
Председателствуващи събранието: доц. Е. Вълчева
доц. М. Тотев
Протоколчик: д-р Д. Златарева
Комисия по избора: Проф. К. Велкова
Проф. Н. Наумов
Доц. М. Гарчева