Contacts

president

Prof. Dr Nikoleta Traykova

Editor-in-chief of “Rentgenologiya i Radiologiya“ Journal

Prof. Dr Vasil Hadjidekov